VideoPrůvodce Salmovkou
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Projekty

 

Projekty financované z prostředků EU a jiných mimorozpočtových zdrojů

Moderní vzdělávání - Operační program Jan Amos Komenský

Popis projektu:

Od 1. 7. 2023 začala v naší škole realizace projektu Moderní vzdělávání v rámci výzvy č. 02_22_002 (Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský).

Termín realizace: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025.

Celkový rozpočet projektu ve výši 2 230 741,- Kč zahrnuje financování pozic školního psychologa a speciálního pedagoga ve výši úvazku 0,5/měs. a pozice kariérového poradce ve výši úvazku 0,2/měs.

Dále je součástí projektu vzdělávání pedagogických pracovníků a financování aktivit spojených se spoluprací pracovníku ve vzdělávání.

 

Národní plán obnovy

 • prevence digitální propasti
 • digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Popis projektu:

Z Národního plánu obnovy jsme v roce 2023 obdrželi na prevenci digitální propasti částku 57 000,- Kč, kterou jsme využili na pořízení tabletů pro žáky.

Z významnější části dotace Národního plánu obnovy určené na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence ve výši 493 000,- Kč pořizujeme 3D tiskárny, 3D skener, brýle pro virtuální realitu a další digitální učební pomůcky na školní rok 2023 - 2024.

 
Z Národního plánu obnovy pro mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence jsme pořídili v roce 2022 robotické hry do MŠ vy výši 32 000,- Kč.
Z Národního plánu obnovy jsme v roce 2022 obdrželi na prevenci digitální propasti částku 70 000,- Kč, kterou jsme využili na pořízení tabletů pro žáky.
 
Naše škola se zapojila do projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V období leden - srpen 2022 jsme využili 96 850,- Kč.
Naše škola se zapojila do projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V období září - prosinec 2022 jsme využili 63 000,- Kč. 
Naše škola se zapojila do projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V období leden - srpen 2023 jsme využili 99 360,- Kč. 

 

 Nákup ICT vybavení z programu MSMT-34107/2020

Finanční prostředky v oblasti regionálního školství uvolněných na pořízení technického vybavení základních škol pro zajištění distanční výuky.  

Nákup ICT vybavení z programu MSMT-34107/2020 - Oficiální stránka základní školy Mšeno 
Z finančních prostředků projektu byly pořízeny notebooky pro pedagogy i žáky (notebooky, tablety, výukový software a zařízení) v hodnotě 512 740,- Kč.
 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Popis projektu:

Cílem projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie. Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. 

 

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Popis projektu:

Předmětem dotačního programu je podpora dětí/žáků formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování. Příspěvek je poskytován na obědy dětí ZŠ a celodenní stravování dětí MŠ. Bezplatná strava se poskytuje dětem, které žijí v rodinách s hmotnou nouzí.

Důvodem podpory je poskytnout zdravou a vyváženou stravu těm dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

 

 

Projekt MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

Popis projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. 

V rámci této aktivity probíhalo především vzdělávání pedagogických pracovníků a setkávání v rámci tematických workshopů.

 

Školní dlouhodobé projekty

Zdravá škola

Škola podporující zdraví.
 

Popis projektu:

Naše škola je od r. 2001 zařazena do sítě škol podporujících zdraví. Po celou dobu tento projekt slouží jako podklad pro sestavování koncepce činnosti školy. Spolu s výukovým obsahem školního vzdělávacího programu postihuje celé spektrum činností školy. Jeho cílem je trvale umožňovat optimální rozvoj žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní a sociální. Program je zároveň nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. 

 

Spolužáci a kamarádi

Pohádkový den

Popis projektu:
Jedná se o dlouholetý osvědčený školní projekt, v rámci kterého žáci devátých a osmých tříd pomáhají svým nejmladším kamarádům v 1. ročníku. S pomocí svých starších spolužáků si tak prvňáčci na nové prostředí rychle zvykají a mají oporu nejen ve své paní učitelce, ale i v kamarádech na 2. stupni školy

 

Pravidelné každoroční aktivity nad rámec běžné výuky

 • Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně
 • Lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 1. i 2 stupně (Hodonín u Kunštátu, Karolínka – Beskydy)
 • Školy v přírodě (Soběšice, Krásensko)
 • Edukativní skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Vánoční charitativní jarmark
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den otevřených dveří