Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

MŠ Dolní Lhota

Vítejte v naší mateřské škole!

Naše mateřská škola, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Salmova 17, se nachází v okrajové části Dolní Lhoty, integrované části města Blanska, vedle odloučeného pracoviště ZŠ
(1. - 4. ročník).
Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopatrové budově, která je v provozu od roku 1979. Mateřská škola je dvojtřídní, s celodenním provozem, od 1. 9. 2016 s kapacitou 54 dětí. Obě třídy MŠ mají velké herny spojené s ložnicemi, sociální zařízení a šatny dětí. V suterénu budovy je plynová kotelna a školní kuchyně, která byla v roce 2003 zrekonstruována. Nachází se zde i místnost na hračky na zahradu a sociální zařízení pro děti. Před budovou mateřské školy je rozlehlá zahrada s pískovištěm, průlezkami a domečky. V blízkosti mateřské školy se nachází velké hřiště, které hojně využíváme ke hrám a sportovním aktivitám dětí. Dolní Lhota je obklopena lesy, loukami, poli a řekou. Toto prostředí nám nabízí spoustu činností, kdy se děti přirozenou formou na základě prožitkového učení a zkušeností učí poznávat přírodu a své nejbližší okolí.

 

Sociální prostředí

Ve třídách jsou smíšená oddělení dětí ve věku od 2 do 6 (případně 7) let. Mateřskou školu navštěvují nejen děti z městské části Dolní Lhota, z města Blansko, ale také z nedaleké obce Spešov.
S dětmi pracují čtyři učitelky, které mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost. Při práci s dětmi respektujeme věkové zvláštnosti dětí a používáme vhodné metody práce odpovídající věku dítěte. Nebráníme se začlenit i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třídě zpracováváme třídní vzdělávací program. O každém dítěti učitelky vedou diagnostické listy. V jedné třídě máme dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě doporučení poradenského pracoviště umožňujeme tomuto dítěti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a využívání asistenta pedagoga.
Pro všechny děti připravujeme návštěvy kulturních pořadů, divadla, výlety, karneval apod., úzce spolupracujeme se ZŠ v Dolní Lhotě, pořádáme společné akce např. sférické kino, kouzelník, karneval, navštěvujeme 1. třídu ZŠ.
Nejstarší děti mají možnost navštěvovat společně s rodiči edukativně stimulační skupiny a zároveň mají možnost účasti na plaveckém výcviku v plavecké škole v Blansku.
Stravování zajišťují dvě kuchařky a vedoucí stravování. O chod budovy se stará uklízečka a topič – školník, který spravuje i budovu ZŠ. Celý kolektiv pracuje na základě jasně vymezených pravidel jako tým, který je tu pro děti a jednotně působí na jejich výchovu.
Snažíme se o vytváření úzké spolupráce s rodiči dětí tak, aby mezi námi panovala vzájemná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat při výchově jejich dětí.

 

Životospráva

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů (zpracované kritické body pro správnou přípravu pokrmů). Mezi jednotlivými jídly je dodržován interval tří hodin. Děti nejsou do jídla nuceny, ale učí se je alespoň ochutnat. Je zaveden pitný režim, děti mají k dispozici po celý den nádobu s pitím. Každé dítě má svůj hrníček.
Organizačním řádem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Je flexibilní a umožňuje činnosti přizpůsobit aktuálním potřebám a situacím.
Pobyt venku je dodržován dle režimu dne, ale je přizpůsoben okamžitému stavu počasí – při silném dešti, větru a mrazu pod -10°C se vycházka nekoná. Při pobytu venku mají děti dostatek pohybu na zahradě školy, tak i ve volné přírodě.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. V mateřské škole je podporován zdravý životní styl, děti mají dostatek prostoru pro aktivity dle vlastní volby, spontánní i řízenou činnost.
 

Základní organizace výchovně vzdělávacích činností

V naší práci s dětmi upřednostňujeme tyto činnosti:volnou hru, psychomotorická cvičení, různé výlety, exkurze a návštěvy, kooperativní a námětové hry, práci s přírodním a odpadním materiálem, práci s encyklopediemi.
Nově příchozí děti mají možnost se adaptovat do nového prostředí, zohledňujeme požadavky rodičů na umístění sourozenců a kamarádů do tříd.
Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je v rovnováze s nutností dodržovat ve škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Pravidla soužití máme nastavena. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, nepodporuje se soutěživost. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolních dětí a potřebám jejich života. Při práci s dětmi dáváme přednost metodám prožitkového učení, využíváme přirozené situace. Snažíme se, aby převládala spontánní hra nad řízenou. Využíváme komunitní kruh, tvořivou dramatiku a řízené individuální a skupinové činnosti.
Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňují prosociální vztahy – prevence šikany.

 

Nadstandardní aktivity

Edukativně stimulační skupiny – pro předškolní děti a jejich rodiče
Společné akce s rodiči – výlety a společná odpoledne
Sběr papíru – společně se ZŠ
Zapojení v programu „Sportuj s námi“ a „Celé Česko čte dětem“
Nabídka screeningového vyšetření zraku dětí a logopedického vyšetření řeči (SPC Veslařská)
 

Organizace chodu

Denní řád je dostatečně pružný a reaguje na individuální možnosti dětí, poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Organizace průběhu dne je dána režimem dne, lze ji podle potřeb a okolností upravovat a měnit. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dbáno na osobní soukromí dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, zapojovaly se do organizace činností, pracovaly svým tempem. Děti mají možnost využívat koutky a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí.

6.00 – 9.35 hry a činnosti dětí, individuální a skupinové plnění výchovného programu s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a respektování přání a požadavků dětí, didakticky zacílené činnosti zaměřené na prožitkové a spontánní učení ve skupinách, frontálně a individuálně
8.40 – 8.45 osobní hygiena
8.45 – 9.00 dopolední svačina
9.25 – 9.35 osobní hygiena, příprava na pobyt venku
9.35 – 11.35 pobyt venku
11.35 – 11.45 osobní hygiena, příprava na oběd
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 14.00 příprava na odpočinek, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.35 – 14.45 osobní hygiena
14.45 – 15.00 odpolední svačina
14.00 – 16.30 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v organizačním řádu a náplních práce pracovníků. Vedoucí učitelka pracovníky pozitivně motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Plánování pedagogické práce a chod školy je funkční a plně vyhovující. Tým pedagogických pracovníků vypracovává Školní vzdělávací program a Roční plán školy. Na tvorbě ŠVP se podílejí svou měrou téměř všichni zaměstnanci, plně jej respektují, jeho cíle i obsah berou za své. V současné době pracujeme podle ŠVP: „Po celý rok – do světa krok“.
Mateřská škola je malým zařízením, její řízení a organizace je založena především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné pohodě. Povinnosti a pravomoci jsou všem jasně vymezeny. Rovněž jsou respektovány směrnice a řády školy.
Mateřská škola spolupracuje se základní školou, školním pedagogem a psychologem, výchovným poradcem, zřizovatelem a odborníky, kteří poskytují pomoc při řešení individuálních a vzdělávacích problémů dětí (PPP Blansko, SPC Blansko).

 

Spoluúčast rodičů

Vztah rodičů a učitelek je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti a ochotě spolupracovat. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělávání. Konají společné schůzky s rodiči. Rodiče mají možnost si domluvit schůzky na řešení problémů jejich dítěte. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.
Spolupráce je zahájena příchodem dítěte do mateřské školy v adaptačním období. Rodiče se mohou podílet na dění a programech konaných v MŠ, aktivně se zapojovat do činností a her s dětmi. Škola je připravena poskytnou rodičům informace z oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. Záměrem školy je spolupráci prohlubovat a přispívat ke vzájemné spokojenosti.
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Mateřská škola pracuje podle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.
Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a chování se ke svému zdraví – předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život. Zároveň umožňujeme dítěti získat pohled na skutečnost, na poznávání přírodního a životního prostředí a podílení se na jeho ochraně.
V rozvoji dítěte je uznávána dominantní role rodiny, a proto prosazujeme maximální spolupráci s rodinou. Je respektováno očekávání rodičů, jsou informováni o tom, co se ve škole děje a je podporována možnost přímé účasti v přípravě i realizaci některých výchovně vzdělávacích projektů.
Vzdělávání a učení probíhá na základě prožitkového učení a zkušeností jako základu veškerého přirozeného poznávání dítěte. Je prováděno vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení praktikované předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Příprava na školu je samozřejmou součástí plynulé socializace a kultivace dítěte, součástí přípravy pro život. Probíhá jako přirozené rozvíjení a podněcování specifických možností a schopností dítěte. Využíváme situační učení, kdy dítě samostatně hledá, objevuje, prožívá a tím získává přímé zkušenosti. Samostatná tvořivá hra a experimentace vede děti k respektování pravidel, samostatnému rozhodování, k vyhodnocení vlastních chyb a k vyrovnání se s nezdary a neúspěchy.
Ve výchovném programu chápeme předškolní období jako důležitou etapu života. Jsou vytvářeny podmínky pro správný osobnostní rozvoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy a poskytujeme mu citovou oporu a porozumění.

 

Nejčastější otázky zákonných zástupců dětí:

  • Do kolika hodin ráno mohu přivést své dítě? – MŠ má provoz od 6.00 ráno, nejpozději přiveďte dítě do 8.00 ráno.
  • Do kolika hodin musím dítě omluvit z MŠ? – Dítě zákonný zástupce omlouvá většinou den dopředu, nejpozději do 7.00 hodin ráno – později je dítěti započítáno stravné, rodič si však může pro jídlo první den nemoci dítěte přijít.
  • V kolik hodin si mohu pro dítě přijít po obědě? – Nejlepší doba je 12.30 hodin.
  • V kolik hodin si mohu pro dítě přijít odpoledne nejdříve? – Nejdříve v 14.45 hodin.
  • Mohu si dítě vyzvednout z MŠ i v průběhu dne? – Samozřejmě.
  • Může si dítě přinášet do MŠ plyšová zvířátka? – Ano, pokud není plyšové zvířátko větší než dítě.
  • Může si dítě do MŠ přinést svoji hračku? – Ano, pokud mu nebude vadit, že by se mohla rozbít, případně ztratit.
  • Jaká jsou telefonní čísla do MŠ a mailová adresa?

Telefonní čísla MŠ: 515 538 541, 758 009 485;
 mailová adresa: msdolnilhota@seznam.cz

 

Fotogalerie