O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zápis do první třídy

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

zve rodiče a děti k zápisu do 1. třídy
a povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě
pro školní rok 2020 / 2021

7. dubna 2020 od 14 do 17 hodin

(náhradní termín 8. dubna od 14 do 16 hodin)

Fotogalerie

Pravidla pro příjímání dětí do prvních tříd

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o odklad písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis je složen z formální části (činnosti související s podáním žádosti a ověřením údajů), a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

Ve školním roce 2020/2021 bude naše škola otvírat maximálně tři třídy prvního ročníku s maximálním počtem 90 přijatých dětí. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 90, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, následující kritéria:

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

    Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 tvoří:

    ulice
    Absolonova, Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice), Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

  2. Sourozenec dítěte plní povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
  3. Los.

 

V Blansku 15. 1. 2020

Mgr. Josef Škvařil

ředitel školy