O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
Děkujeme
Město Blansko
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Aktuální hygienická opatření školy

Ve škole je nutné respektovat aktuální platná nařízení a závazná doporučení vydaná pro školy a uvedená v Manuálu MŠMT. Vzhledem k různorodosti vzdělávacích zařízení, může ředitel školy vydat interní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany osob. Výraznou ochranou před nákazou je také dodržování preventivního hygienického desatera.

  • Pro všechny osoby vstupující do školy platí povinnost dezinfekce rukou. Hlavní vstupy do jednotlivých budov školy, učebny, toalety jsou vybaveny dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků.
  • V souladu s mimořádným opatřením MZČR platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách všech budov. Pro žáky tato povinnost platí ve společných vnitřních prostorách (mimo třídu). Žáci by měli mít u sebe minimálně dvě roušky a plastový sáček na jejich uložení.
  • Vstup cizích osob do budov školy je omezen (vyzvednutí žáka ze závažných důvodů, jednání s učitelem, ohlášená konzultace).
  • Doprovod do šaten je umožněn pouze rodičům žáků přípravných a prvních tříd. Vyzvedávání dětí ze ŠD bude prozatím probíhat obvyklým způsobem.
  • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán. Pokud se podezření na přítomnost respiračního onemocnění vyskytne u žáka v průběhu vyučování, je žák izolován ve vyčleněné místnosti v roušce a s pedagogickým doprovodem. Rodiče jsou vyrozuměni o situaci a jsou povinni si žáka bez prodlení vyzvednout.
  • V budovách školy je zvýšená frekvence úklidu spojeného s dezinfekcí.
  • Vyučující a dohled zajišťují pravidelné větrání používaných učeben, chodeb, šaten a ostatních prostor.
  • V rámci činnosti školní družiny jsou omezeny některé společné aktivity. (solná jeskyně, výlety apod.)
  • Zvýšená hygienická opatření se týkají i provozu školní jídelny. Příbory vydává obsluha. Výdej oběda cizím strávníkům probíhá ve vymezeném čase pouze do jídlonosičů, ostatním cizím osobám je vstup do jídelny zakázán.
  • Pokud bude škola v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény poskytovat distanční výuku, žáci mají povinnost účastnit se distančního vzdělávání v souladu s ustanovením Zákona 561/2004 Sb., § 25, odstavec d, v platném znění (školský zákon). Distanční způsob vzdělávání může probíhat různými formami podle technického vybavení jednotlivých žáků a technických a personálních možností školy.