školní události - KDYŽ SE ŘEKNE ŠKOLA …

 

Když se řekne škola, každý člověk si vybaví tu „svoji“, na kterou vzpomíná. Důvody mohou být různé, nejčastěji jsou to vzpomínky na spolužáky, možná i na učitele, na legraci a zábavu bezstarostného dětství. Aniž si to uvědomujeme pro každého z nás znamenala základní škola také start do života, do dalšího vzdělávání a přípravy na povolání. Když se řekne škola, je to pro 405 letošních žáků a jejich rodičů, učitele a zaměstnance právě „naše“ škola na Salmově ulici v Blansku. Je již 25 let nedílnou součástí vzdělávacích institucí v našem městě. A to je dobrý důvod připomenout si krátce významné chvíle v její historii. Výuka byla zahájena v roce 1982 v 16 třídách s celkovým počtem 522 žáků. Otevření nové školy, tehdy na Terrerově ulici, znamenalo odstranění vyučování na směny v dosavadních základních školách. Žáci, kteří sem nastoupili, získali moderní pavilonovou budovu s prostornými světlými třídami a dvěma tělocvičnami, v příjemném klidném prostředí sídliště Sever nedaleko od rekreační oblasti Palava. V letech bezprostředně následujících po otevření školy byly provedeny úpravy terénu v okolí budovy a úpravy školního dvora, byl vybudován školní pozemek a spojovací chodba mezi pavilonem B a školní jídelnou. Svoje místo mezi blanenskými školami jsme si budovali postupně. Mezi významné aktivity školy počátečního období patřila činnost Stanice mladých techniků, kde se žáci pod vedením pracovníků z výpočetního střediska ČKD seznamovali s počítači a programováním. Pojmem se stal čtenářský kroužek Albatros vedený paní učitelkou Magniovou, který získal řadu ocenění soutěžních prací žáků vztahujících se zejména k našemu regionu. Výsledky žáků dosahované v matematice společně s dobrými podmínkami pro výuku přírodovědných předmětů přispěly k rozhodnutí otevřít od 6. ročníku vždy 1 třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. První žáci byli do této třídy přijati ve školním roce 1990-91. Současně byla místo dosavadního ředitele Jaroslava Ševčíka jmenována k 1.8. 1990 ředitelkou školy Mgr. Anna Sládková. Po roce 1990 nastaly změny i v obsahu vzdělávání. Mezi cizí jazyky byla nově zařazena angličtina a němčina, objevil se nový předmět rodinná výchova, pro žáky 7.-9. ročníku byly zavedeny volitelné předměty. Od roku 1992 se s příchodem nového učitele tělesné výchovy Jaroslavem Krejčířem začal ve škole hrát baseball.Zájem žáků a výborné podmínky brzy přinesly první úspěchy žáků v soutěžích. Zkušenosti ze Stanice mladých techniků byly základem pro využívání PC. Jako první škola na okrese jsme vybudovali počítačovou sítˇse 14 počítači v odborné učebně a 4 počítači na menším pracovišti ve školních dílnách, vše pod vedením pana učitele Boháče. Významným mezníkem zejména pro řídící a organizační činnost školy bylo datum 1.7.1994, kdy škola získala právní subjektivitu a stala se samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Blansko. V souvislosti se zájmem žáků o anglický jazyk byla ve škol. roce 1994-95 otevřena od 3. ročníku jedna třída s rozšířenou výukou anglického jazyka. Vlivem změn školských předpisů byly v období 1991-95 zavedeny přechodně 9. třídy na ZŠ. Mezi několika školami na okrese jsme byli i my. Další změna nastala ve škol. roce 1996-97 zavedením povinného 9. ročníku pro všechny žáky a současně byl 5. ročník zařazen na 1. stupeň. V povědomí žáků, rodičů i veřejnosti během těchto let získávaly své místo pravidelně se opakující akce jako je Den otevřených dveří, Den dětí, netradiční zápis do 1. ročníku, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, školní matematická soutěž Mates a Matýsek pro žáky 4. a 5. ročníku s originálními cenami pro vítěze. Nelze opomenout školní rok 1998-99, kdy jsme začali používat vlastní logo školy vytvořené žákyní Terezou Drážníkovou.

V roce 2001 jsme vstoupili do republikové sítě Zdravých škol obhajobou projektu dlouhodobého rozvoje školy. Smyslem je naplňovat ve všech oblastech výuky podporu zdraví a zdravého životního stylu. Do realizace projektu spadá řada nových aktivit školy. Patří sem zavedení pitného režimu (nádoby s nápoji na chodbách), prodloužení některých přestávek k relaxaci žáků (stolní tenis, ribstoly, hrazdičky). Mezi tradice již řadíme Dny zdraví, nebo organizaci sportovních a pohybových aktivit pro nejmenší – Den pro mateřské školy. Projekt podpory zdraví se stal východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu s názvem Zdravá škola – škola pro život. Jeho realizaci jsme zahájili letos v 1. a 6. ročníku. V uplynulých letech došlo rovněž ke změnám v řízení školy. K 1.7.2004 byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Miroslav Starý, od 1.7.2005 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Eva Kadrmasová. K 1. 9. 2004 se součástí naší školy stala Základní škola a mateřská škola v Dolní Lhotě, což znamenalo i změnu oficiálního názvu školy. V minulých letech se nám podařilo získat i některé grantové prostředky ve prospěch výuky i materiálního vybavení. Jde např. o projekty Podpora zdravého životního stylu( paní učitelka Hoferková ,2004), Interaktivní testy v matematice( kolektiv učitelů matematiky 2005). V letošním roce byl zahájen projekt mezinárodní spolupráce žáků v projektu e Twinning (paní učitelka Svobodová ) a budování učebny v přírodě spojené s přestavbou školního pozemku ( paní učitelka Sládková a Varhánková). Velkým přínosem pro tělesnou výchovu je nové školní hřiště slavnostně otevřené v roce 2005. Pod vedením pana učitele Doležela intenzivně zlepšujeme vybavení školy pro využití výpočetní a didaktické techniky. Inovovali jsme učebnu PC, od začátku školního roku používáme nové infocentrum, nedávno jsme instalovali interaktivní tabuli. Ve třech učebnách jsou k dispozici dataprojektory. V počítačové učebně jsme vybudovali kvalitní audio-vizuální systém. Zrekonstruovali jsme a rozšířili jsme počítačovou síť. K podpoře zdravého prostředí přispívá i to, že ve všech třídách používáme bílé ekologické tabule. Mezi tradice školy dnes řadíme i pravidelná setkání s rodiči a budoucími prvňáčky, tvořivou schůzku s rodiči žáků 1. ročníku, Slavnost slabikáře. Celoškolní projekty Spolužáci a kamarádi nebo Děti radí dětem jsou směřovány do oblasti budování pozitivních vztahů mezi spolužáky. Je na místě říct, že mnohé se nám podařilo díky osobnímu nasazení učitelů a zaměstnanců školy, vstřícnosti a spolupráci s rodiči i pochopení zřizovatele. Škola bez žáků by nebyla školou. Mezi stovkami těch, kteří školou prošli byli vždy takoví, kteří přispěli k jejímu dobrému jménu, kteří dělali radost svým rodičům i učitelům. Dnes je škola na Salmově ulici rovnocenným partnerem všem ostatním školám ve městě. Propojením mezi historií a současností školy jsou především naši absolventi. Za uplynulých 25 let je to víc než 1300 žáků, kteří našli svoje uplatnění v nejrůznějších oborech. Někteří z nich jsou již rodiči našich současných žáků. Aby obrázek o naší škole byl úplný oslovili jsme některé z absolventů s žádostí o odpověď na pár otázek. S jejich názory vás seznámíme příště. Pokud chcete získat osobní poznatky, jaká je práce školy dnes, jste všichni zváni na čtvrtek 20.12.2007 na netradiční Den otevřených dveří. Bude mít podobu projektového vyučování. Žáci si podle okruhu svých zájmů vybrali „dílny“ se zaměřením do jednotlivých vzdělávacích oblastí, nebo právě k 25letům trvání školy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Anna Sládková, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17