ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

školská rada - Výňatek ze školského zákona

 

  Školská rada

   § 167

   (1)  Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje    školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům    nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům    školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je

   součástí  právnické  osoby  více  těchto  škol,  je  možné zřídit jednu    školskou  radu.  Při  vyšší  odborné škole se školská rada zřizuje vždy    samostatně.

   (2)  Školskou  radu  zřizuje  zřizovatel,  který  zároveň stanoví počet    jejích  členů  a  vydá  její  volební  řád.  Třetinu členů školské rady    jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a

   zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané     školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které    nejsou  zřízeny  státem,  krajem,  obcí  nebo  svazkem obcí, plní úkoly

   zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

   (3)  Týž  člen  školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,    zvolen  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty    nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

   (4)  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění

   voleb do školské rady.

   (5)  Nezvolí-li  zákonní  zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a    studenti  stanovený  počet  členů školské rady ani na základě opakované    výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

   (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

   (7)  Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady    svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel    školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se

 zasedání  školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém    prvním  zasedání  stanoví  svůj  jednací  řád a zvolí svého předsedu. K    přijetí  jednacího  řádu  se  vyžaduje  schválení nadpoloviční většinou

   všech členů školské rady.

 

   § 168

   (1) Školská rada

   a)  vyjadřuje  se  k  návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich    následnému uskutečňování,

   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

   c)  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách    stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

   d)   schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků  v    základních a středních školách,

   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

   f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se    k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

   h)  podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy, zřizovateli, orgánům    vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 

 

   (2)  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím    o   škole,  zejména  k  dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle    zvláštních  právních  předpisů^17)  poskytne ředitel školy školské radě

 pouze  za  podmínek  stanovených  těmito  zvláštními právními předpisy.    Poskytování  informací  podle  zákona o svobodném přístupu k informacím    tím není dotčeno.

 

 

  (3)  O  schválení  dokumentů  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) až d)    rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.    Pokud  školská  rada  tento  dokument neschválí, ředitel školy předloží

 dokument  k  novému  projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se    účastní  zřizovatel.  Není-li  dokument  schválen  ani  při  opakovaném    projednání  nebo  pokud  školská  rada  neprojedná  dokumenty uvedené v    odstavci  1  písm.  b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem

   školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

   (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem   obcí,  plní  úkoly  zřizovatele  podle  odstavce  3  ten, kdo ustanovil    ředitele školy do funkce.

 

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv