ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Pro rodiče - Co možná nevíte o naší škole

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

blíží se den, kdy Vaše dítě zahájí povinnou školní docházku. Určitě si přejete vybrat školu, která bude vyhovovat Vašim představám. Připravili jsme pro Vás základní informace o naší škole a jejích aktivitách. Další podrobnosti můžete získat při osobní návštěvě školy, případně nás můžete kontaktovat i telefonicky /516499551-552/

Mgr. Eva Kadrmasová
ředitelka školy

1.Vzdělávací program  školy

 • Náš vzdělávací program se jmenuje Zdravá škola – škola pro život.

 • Vystihuje tak návaznost na dlouhodobý program rozvoje školy.

 • Klademe důraz na činnostní učení a vlastní prožitky dětí.

 • Důkladně se zamýšlíme nad obsahem toho co, a hlavně jak budeme děti učit.

 • Chceme, aby prostředí školy bylo bezpečné, aby škola byla pro děti zajímavá, bez stresu, aby každé dítě mělo šanci zažívat úspěch.

 • Anglický jazyk s názvem Angličtina hravě si mohou děti zvolit již od 1. ročníku, ve 3. ročníku pokračují žáci ve výuce angličtiny jako povinného předmětu.

 • Další volitelný cizí jazyk je na 2. stupni / k výběru je němčina, ruština, francouzština/.

 • Dovednosti při práci s výpočetní technikou získávají žáci v předmětu Informatika od 4. ročníku, již v 1. ročníku využívají ve vyučování interaktivní tabuli.

 • Mezi nabídkou předmětů na 2. stupni je také Výchova ke zdraví, a velmi rozsáhlá nabídka volitelných předmětů již od 6. ročníku.Velké oblibě se těší volitelný předmět Domácnost zaměřený na vaření, který navštěvují i chlapci, dále sportovní hry.

 • V nabídce zájmových kroužků je oblíbený baseball, sborový zpěv, šikovné ručičky a řada dalších.

2. Naše škola…

 • je nejnovější školou ve městě, od roku 1982 si vybudovala důstojné místo

 • je v klidné části města, její okolí umožňuje žákům častý pobyt venku

 • ke škole patří atrium mezi pavilony se sportovními prvky, sloužící žákům k pobytu o přestávkách

 • školní hřiště s umělým povrchem a tenisovým kurtem, v provozu od r. 2005

 • zahrada upravená jako učebna v přírodě i k výuce pěstitelství 

 • Odborné učebny  pro přírodovědné předměty, cizí jazyky, výtvarnou a hudební výchovu, dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, nová, moderně vybavená cvičná kuchyň pro výuku předmětu domácnost a vaření, školní dílny.

 

 

 

3. Co možná nevíte…

Jako ZDRAVÁ ŠKOLA jsme školou zařazenou v republikové síti škol podporujících zdraví.

to znamená, že:

 • dlouhodobě budujeme zdravé prostředí –  bílé  ekologické tabule ve třídách, nové jedno i dvojmístné lavice, kvalitní osvětlení tříd, používání velkých rehabilitačních míčů k sezení i cvičení, na chodbách  ribstoly, stoly na stolní tenis, posilovací hrazdičky,  lavičky. K podpoře pitného režimu žáků jsou na chodbách umístěny  nádoby s nápoji, k dispozici je nápojový automat. Venkovní část – areál školního dvora je vybaven 3 stoly na stolní tenis, 2 koši na košíkovou, stolky s lavičkami a průlezkami, sítí na míčové hry, skákacími panáky. Dvě delší přestávky slouží všem žákům k pohybovým aktivitám v budově školy nebo na školním dvoře.
 • podpora zdraví je součástí výuky – činnostní učení, projektová výuka, sportovní aktivity, spolupráce nejstarších a nejmladších žáků, Dny zdraví, předmět Výchova ke zdraví, zdravý životní styl. Zkušení učitelé věnují pozornost žákům nadaným i žákům se specifickými poruchami učení.

 • spolupracujeme s řadou partnerů při zajištění výuky a vzdělávacích akcí školy - Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice, Lékařská fakulta MU, ekologické organizace Lipka, Rozmarýnek, Rezekvítek, Rychta Krásensko, Městská knihovna, Úřad práce a další.

 

 

 

4. Tradiční akce školy 

Patří sem:

 • Plavecký výcvik  absolvují žáci  2. a 3. ročníku.

 • Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku tradičně na Soláni v Beskydech.

 • Spolužáci a kamarádi – společné programy nejstarších a nejmenších žáků, sportovních aktivit, besídek, apod.

 • Exkurze, zahraniční jazykové zájezdy, vlastivědné vycházky, kulturní a výchovné programy v místě bydliště, regionu i vzdálenějších místech v návaznosti na výuku. Jsou součástí ročního plánu školy.

 • Prožitkové a výukové pobyty zaměřené na ekologii – Krásensko, Lipka, nebo vztahy v kolektivu – škola v přírodě.

 • Školní sportovní a jiné soutěže, na 1. stupni např. recitace, zpěv, šplh, běh kolem přehrady, atletický trojboj, aj.

 • Den otevřených dveří  pro všechny zájemce z řad rodičů i veřejnosti, kteří chtějí vidět žáky při konkrétních aktivitách ve vyučování.

 • Slavnost slabikáře se koná v květnu v městské knihovně.  Děti jsou za přítomnosti rodičů a učitelů slavnostně přijati mezi čtenáře.

 • Tvořivé schůzky s rodiči 1. ročníku na začátku školního roku.

 • Slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9. ročníku za účasti rodičů a hostů spojené s vydáním závěrečného vysvědčení i oceněním úspěšných  žáků.

 • Edukativně stimulační skupiny – cyklus setkání předškoláků s rodiči a učitelkami 1. stupně v rámci přípravy na začátek školní docházky.

 • Výměnné poznávací pobyty žáků 5. ročníku v Praze – týden v květnu

 

 

 

5. Školní družina 

 • Kapacita školní družiny nám dovoluje přijmout všechny zájemce z prvního stupně.

 • Každé oddělení má samostatně vybavenou místnost.

 • Je určena pro všechny zájemce z 1. stupně, docházka je za poplatek.

 • Provozní doba družiny je 6.30 – 16.30 h, je nutná přihláška.

 • V programu ŠD je pravidelné bruslení, plavání dle zájmu, výlety (divadlo, ZOO), organizace sportovních soutěží, karneval, besídky, zájemci navštěvují solnou jeskyni v blízkosti školy.

 

 

 

6. Volný čas

 • naše škola nabízí nejen kvalitní výuku, ale i naplnění volného času vašich dětí podle jejich zájmů

 • kompletní nabídku zájmových kroužků najdete zde

 

 

 

7. Další informace

 • Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, čipový systém.

 • Podpora pitného režimu žáků – nápojový automat, školní mléko, várnice na chodbách

 • Ovoce do škol pro žáky prvního stupně zdarma – centrální dodávka.

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv